Skip to content

चंद्रा Chandra Lyrics in Marathi | Marathi Song 2022

  Chandra Lyrics in Marathi

  थांबला का उंबऱ्याशी
  या बसा राजी खुशी
  घ्या सबुरीनं विडा
  का उगा घाई अशी

  इझला कशानं सख्यासजना सांगा
  लुकलुकनारा दिवा
  वनवा जिव्हारी धुमंसल राया जी
  रातभर आता नवा

  नार नट खट नट खट अवखळ तोऱ्याची
  तरनीताठी नखऱ्याची
  अशी लचकत मुरडत झुलवत आले मी
  नाजुक छम छम घुंगराची

  बान नजरंतला घेऊनी
  अवतरली सुंदरा …चंद्रा

  रात रंगी रती रंगूनी …चंद्रा
  साज शिणगारही लेऊनी … चंद्रा
  सूरतालात मी दंगूनी … चंद्रा
  आले तारांगणी … चंद्रा

  Antra

  सरती ही बहरती रात झुरती चांदन्याची
  जीवजाळी येत नाही चाँद हाताला
  लहरी याद गहीरी साद जहरी काळजाची
  घ्या दमानं हया उधानाच्या इशाऱ्याला
  अवघड थोडं राया
  नजरेच कोडं राया
  सोडवा धिरानं साजना

  नार नट खट नट खट अवखळ तोऱ्याची
  तरनीताठी नखऱ्याची
  अशी लचकत मुरडत झुलवत आले मी
  नाजुक छम छम घुंगराची

  बान नजरंतला घेऊनी
  अवतरली सुंदरा …चंद्रा

  रात रंगी रती रंगूनी …चंद्रा
  साज शिणगारही लेऊनी … चंद्रा
  सूरतालात मी दंगूनी … चंद्रा
  आले तारांगणी … चंद्रा

  Chandra Marathi Song